zaključni dogodek:

17.10.2019
okrogla miza Ven za zdravje

vabilo

  

 

 

Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

 

Povezava med zdravjem in prostorskim načrtovanjem je večplastna. Namen izdelave strokovnih podlag prostorskega načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva je raziskati in predstaviti dejavnike kakovosti zelenih površin, ki so ključnega pomena za vzpodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev in pripraviti celovit pregled različnih vidikov pomembnih za ustrezno prostorsko načrtovanje, prenovo in upravljanje zelenih površin za doseganje zdravega, kakovostnega bivalnega okolja, ki bo spodbujalo in omogočalo aktiven, zdrav življenjski slog prebivalcev vseh starosti in družbenih skupin.

Številne študije dokazujejo (npr. Urban Green Spaces and Health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016), kako sta fizično in duševno zdravje prebivalcev odvisna (tudi) od ustreznega načrtovanja zelenih površin in kako načrtovanje zelenih površin neposredno vpliva na stopnjo javnega zdravja prebivalcev. Pristopi kot so trajnostna mobilnost, zelena infrastruktura, ekosistemske storitve, participacija in soustvarjanje v načrtovanju, integralno/inkluzivno načrtovanje«, dostopnost za vse, urbano vrtičkarstvo/urbana pridelava hrane ipd. prinašajo vrsto pomembnih podpornih vidikov za učinkovitejši razvoj zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

zloženka Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

leaflet Expert basis for spatial planning of green areas aimed at promoting physical activities for citizens

Predstavitev tematskih sklopov

Program priprave strokovnih podlag bo izveden v več med seboj tesno povezanih tematskih sklopih, ki bodo obravnavali:

 • vlogo, pomen in potenciale zelenih površin s stališča za javno zdravje (kakovost okolja in telesno dejavnost),
 • tipologijo zelenih površin z vidika spodbujanja telesne dejavnosti,
 • potrebne značilnosti in vidiki kakovosti zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti,
 • dostopnost in varnost različnih tipov zelenih površin za vse prebivalce,
 • trajnostna mobilnost - načrtovanje za hojo in kolesarjenje, varne poti v šolo,
 • zeleni sistem - zelena infrastruktura razporejanje in povezovanje zelenih površin,
 • pogled v prihodnost- nove potrebe in novi načini motiviranja uporabe (cyberparks).
   

Osnovni tematski sklop:

ZELENE POVRŠINE

a. potenciali 
b. tipologija
c. kakovost
d. načrtovanje

Štirje podporni tematski sklopi:

1. Trajnostna mobilnost
2. Dostopnost in varnost
3. Participacija in soustvarjanje za urbano pravičnost
4. Motivacija in percepcija

Delovni načrt


1 Upravljanje in koordinacija

2 Informiranje in obveščanje

Ključne predvidene aktivnosti in rezultati:
spletna stran projekta, informativno gradivo, javne strokovne predstavitve in tematska predavanja ter publikacija.

3 Dejavnosti namenjene neposredno uporabnikom

Ključne predvidene aktivnosti in rezultati:
uvodna analiza in kritičen pogled strokovnih gradiv, zakonodaje in publikacij za analizo situacije in možnosti povezav med spodbujanjem telesne dejavnosti in načrtovanjem, uvodna in nadaljevalne delavnice, razvijanje osnovnih in tematskih podpornih sklopov, priprava osnutka strokovnega gradiva s smernicami, ter končno gradivo, ki sintezno povezuje vse vidike. 

4 Evalvacija

Ključne predvidene aktivnosti in rezultati:
sprotna evalvacija dela in prenosa znanja ter učinkovitosti informiranja in diseminacije. 


Ven za zdravje v Kočevju 

21. oktober 2018 ob 9.00 uri  

V sklopu evropskega tedna mobilnosti je bila z namenom anketiranja prebivalcev občine Kočevje o njihovih telesnih aktivnostih v odprtih zelenih prostorih postavljena stojnica na Trgu zbora odposlancev v Kočevju. Mimoidoče so za sodelovanje v anketi motivirale nagrade, v pogovorih pa smo izvedeli še mnogo zanimivega o njihovih željah in navadah, o tem, kje se v prostem času radi zadržujejo in katera območja v mestu so nepriljubljena. Prebivalci so izpostavili predvsem problematiko nepovezanih peš in kolesarskih poti in neurejenost določenih prostorov. Akcija je bila uspešna, saj smo pridobili koristne informacije za razvoj projekta, mesto pa je bogatejše za nekaj novih žog, nahrbtnikov in drugih potrebščin za udejstvovanje na svežem zraku.

  

DELAVNICE

Delavnica 4: Posvetovalna medresorska delavnica na temo priprave splošnih smernic s področja javnega zdravja z vidikov načrtovanja zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalstva in omogočanje zdravega življenskega sloga

Ljubljana: 9. maj 2019 ob 10.00 uri
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 

Delavnica je potekala v treh delih:

1. del je bil namenjen predstavitvi projekta in udeležencev delavnice,

V 2. delu je potekala vodena razprava z namenom izmenjave pogledov, iskanja skupnih točk in možnosti medsebojnega povezovanja za podporo temam krepitve zdravja in spodbujanja telesnih dejavnosti.

V 3. delu pa so se obravnavala vprašanja vključevanja nosilcev urejanja prostora v postopek priprave prostorskih aktov.

Delavnica 3: Testiranje smernic za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva na pilotnem primeru Občine Kočevje 

Ljubljana: 24. januar 2019 ob 9.00 uri
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana 

Osnovni namen delavnice je konkretna preveritev možnega procesa in vsebine opredelitve smernic za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti in aktivnega življenjskega sloga na primeru občine Kočevje.

Delavnica 2: Usklajevanje vsebine s predstavniki NIJZ

6. julij 2018 ob 9:00 uri
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

Interna delavnica je namenjena predstavitvi predhodnega predloga splošnih smernic ter osnutkov dopolnitev z vidika spodbujanja telesne dejavnosti prebivalstva.

Delavnica 1: Vidiki načrtovanja in kakovosti zelenih površin

Ljubljana: 27. marec 2018 ob 9.00 uri  

1. del: terenski ogled (Severni mestni park – Navje, Ljubljana in drugi odprti prostori v mestu)
2. del: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana

  

Uvodna delavnica

Ljubljana: 7. december 2017 ob 9.00 uri  
UIRS – Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

KOLEDAR DOGODKOV

Raziskovalna skupina

 • Jana Kozamernik

GRADIVO

 • poročilo (ob koncu projekta)
 • publikacija (ob koncu projekta)

 

 

Osnovne informacije

 • Naslov projekta: Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva
 • Obdobje trajanje projekta: 08/2017 – 11/2018
 • Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projekt / program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano