Druga delavnica svetovalnice v Žalcu

Sredi junija smo v Žalcu izvedli drugo delavnico v sklopu svetovalnice

Jana Kozamernik 0 109

Na drugi delavnici smo povzeli ugotovitve prejšnjega srečanja ter predstavili strokovne ugotovitve in priporočila s strani strokovne skupine UIRS. Predstavljen je bil osnutek ukrepov kot izhodišč za osnovanje akcijskega načrta. Ob razpravi smo izluščili posebne poudarke ter prioritete, ki bi jih bilo smiselno izpostaviti na več ravneh. V zaključnem delu je sledila predstavitev Mreže zdravih mest. Zaključna, tretja delavnica svetovalnice za občino Žalec je predvidena v jesenskem času.

Začetek prve svetovalnice v Žalcu

Jana Kozamernik 0 263

Na prvi svetovalnici v Žalcu smo se spoznali s izzivi občine, razpravljali o bodočem razvoju in načrtovanju zelenih površin ter si ogledali nekatera območja, ki jih v svetovalnici podrobneje obravnavamo. V nadaljevanju bodo aktivnosti usmerjene k oblikovanju predlogov, izhodišč in usmeritev, za podporo občini. 

Veselimo se že nadaljnjih aktivnosti!

Ven za zdravje na jubilejnem 10. Urbanem forumu: Razvoj športa in rekreacije za razvoj mest

Na letošnjem Urbanem forumu z naslovom Razvoj športa in rekreacije za razvoj mest je bil predstavljen tudi program Ven za zdravje

Jana Kozamernik 0 240

Direktor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, dr. Igor Bizjak je na letošnjem urbanem forumu, ki je potekal v Kopru 23. maja 2024, poudaril, da je prostorsko načrtovanje zelenih površin ključno za spodbujanje telesne dejavnosti in izboljšanje zdravja prebivalcev mest. Za različne tipe telesne dejavnosti je treba zagotoviti ustrezne prostorske pogoje, ki vključujejo dostopnost za vse in upoštevanje potreb ter želja vseh uporabnikov. Kot pomemben vidik pri načrtovanju, je izpostavil pomen zelenih površin za spodbujanje zdravega načina življenja, pa tudi družbeno vključenost skozi telesne dejavnosti in rekreacijo.

Na letošnjem ubanem forumu na temo razvoja športa in rekreacije so sodelovali različni deležniki.

Več o dogodku na spletni strani Urbanega foruma

Več o dogodku na spletni strani Razvoj športa in rekreacije za razvoj mest | GOV.SI

 

Začetek izvajanja svetovalnic Ven za zdravje 3

V aprilu smo pričeli z izvajanjem svetovalnic na področju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti

Jana Kozamernik 0 319

8. aprila 2024 je v organizaciji konzorcija programa Ven za zdravje 3 potekalo uvodno spletno srečanje za predstavnike posvetovalnih skupin občin, ki so bile izbrane za izvajanje treh Svetovalnic, ki so del aktivnosti programa Ven za zdravje 3. To so občine Žalec (Svetovalnica 1) Občine Turnišče, Kobilje in Dobrovnik (Skupna svetovalnica 2) in občina Jesenice (Svetovalnica 3).

Srečanja so se udeležili predstavniki občin in občinskih zavodov ter člani konzorcija programa Ven za zdravje 3: Urbanistični inštitut RS (vodilni partner), Inštitut za zdravje in okolje, Zavod ODTIZ, Koordinacija slovenske mreže zdravih mest NIJZ in Skupnost občin Slovenije. Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi programa oz. relevantnih vsebin programa Ven za zdravje 3 (zbirnik dobrih praks, namen in domet izvajanja svetovalnic, izobraževalne aktivnosti za občine…), skozi razpravo je sledila še izpostavitev pričakovanj občin glede rezultatov svetovalnic, potreb občin na področju urejanja in umeščanja zelenih površin ter zagotavljanju enakovredne dostopnosti za vse prebivalce.

Svetovalnice bodo potekale v letih 2024 in 2025 in bodo namenjene strokovni podpori občinam pri iskanju praktičnih rešitev različnih problemov in izzivov, s katerimi se srečujejo pri zagotavljanju javno dostopnih zelenih površin kot kakovostnih in enakovrednih prostorskih pogojev za telesno dejavnost in zdrav življenjski slog.

O poteku svetovalnic vas bomo sproti obveščali, hkrati pa vas vabimo, da sledite FB profilu programa Ven za zdravje!  

Letno nacionalno srečanje/konferenca članic Slovenske mreže Zdravih mest

Predstavitev v okviru konference

Jana Kozamernik 0 604

Na nacionalnem srečanju članic slovenske mreže zdravih mest, 7.12.2023 je Ina Šuklje Erjavec predstavila vsebino: Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za telesno dejavnost za zdravje - Kaj lahko storijo občine? 

Med predstavitvijo je bila med drugim izpostavljena potreba po med-strokovnem sodelovanju in povezovanju, na kratko so bili predstavljeni tudi partnerji projekta Ven za Zdravje 3, vključno s Skupnostjo občin Slovenije. 

17. Kongres športa za vse - plenarno predavanje mag. Ine Šuklje Erjavec

Prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnem okolju

Jana Kozamernik 0 614

Letošnji 17. Kongres športa za vse se s tematiko "Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti" osredotoča na telesno dejavnost vseh ljudi. Poudarek o pomembnosti zunanjega okolja in načrtovanja odprtega prostora za doseganje ustreznih učinkov v prostoru, njegove kakovosti ter posledično podporo javnemu zdravju bo podala mag. Ina Šuklje Erjavec na plenarnem predavanju z naslovom "Prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti v lokalnem okolju".

17. Kongres športa za vse bo potekal 17.11. 2023 v Ljubljani in 18.11. 2023 po različnih lokacijah.

Povezava na spletno stran s programom in vabilom.

Konferenca HEPA 2023

Predstavitev okvirja za vrednotenje zelenih površin za telesno dejavnost na letošnji konferenci HEPA

Jana Kozamernik 0 586

Dvanajsta letna konferenca HEPA Europe (»The European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity«) je potekala od 11. do 13. 9. 2023 v Leuvnu v Belgiji v soorganizaciji Svetovne zdravstvene organizacije.

Tema konference je bila »Implementing Health-Enhancing Physical Activity research: from science to policy and practice«. Namen konference je bil povezati raziskovalce, odločevalce, strokovnjake in druge deležnike na področju omogočanja in spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje.

Na konferenci je mag. Ina Šuklje Erjavec predstavila prispevek z naslovom »Framework for evaluation of green spaces for physical activity to support public health policy in Slovenia« (Okvir za vrednotenje zelenih površin za telesno dejavnost v podporo politiki javnega zdravja v Sloveniji). V prispevku je izpostavila izzive in priložnosti vključevanja prostorskega načrtovanja v pristop HEPA ter odprla vprašanja o možnostih in dosedanjih izkušnjah uporabe kazalnikov zelenih površin.

Prispevek je tudi objavljen.

 

Preskrbljenost naselij z zelenimi površinami za spodbujanje telesne dejavnosti predstavljena na konferenci REAL CORP

Na letošnji konferenci REAL CORP smo predstavili pomembno tematiko preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za spodbujanje telesne dejavnosti

Jana Kozamernik 0 580

Mednarodna znanstvena konferencai REAL CORP (»International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society«), je potekala v Ljubljani med 18. in 20. 9. 2023 in je bila posvečena na naravi temelječim rešitvam za trajnostna in odporna zelena in modra mesta, letošnji naslov konference je bil »Let it grow, let us plan, let it grow: Nature-based Solutions for Sustainable Resilient Smart Green and Blue Cities«.

Na konferenci smo sodelovali s prispevkom »Towards the Evaluation of Possible Indicators for the Provision of Green Spaces in Settlements to Promote Physical Activity among the Population«, ki smo ga predstavili v sekciji "Javno zdravje in dobro počutje".

V predstavitvi je bila izpostavljena pomembnost prostorskega načrtovanja za spodbujanje fizične aktivnosti prebivalcev, izhodišča evropskega zelenega dogovora glede urbanih zelenih načrtov in z njimi povezanih indikatorjev ter pomen zdravstvenih kazalnikov, predstavitev vidikov preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za spodbujanje telesne dejavnosti in povezav med tipi zelenih površin in tipi telesne dejavnosti v odprtem prostoru, pristop k razumevanju telesne dejavnosti s prostorskega vidika in s tem povezanim naslavljanjem posameznih vidikov ter analiza obstoječiih kazalnikov ter njene ugotovitve. 

Članek je tudi objavljen: Towards the Evaluation of Possible Indicators for the Provision of Green Spaces in Settlements to Promote Physical Activity among the Population

ISBN 978-3-9504945-2-5. ISSN 2521-3938.

 

 

Objavi v letošnjem glasniku Zdravo mesto

Zdravo mesto - glasnik slovenske mreže zdravih mest, št. 4, september 2023

Jana Kozamernik 0 1176

V letošnjem glasniku Zdravo mesta smo objavili članka: 

Članek z naslovom Ven za zdravje: Se lahko vaša občina pohvali z dobrimi praksami? so pripravili Nuša Vezonik, Jana Kozamernik, Ina Šuklje Erjavec in Rok Brišnik. S člankom naslavljamo vse slovenske občine, da se odzovejo vabilu in prijavijo svoje dobre prakse za izbor v Zbirnik Ven za zdravje.

Članek z naslovom Ugotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost so pripravile Ina Šuklje Erjavec, dr. Vita Žlender in Jana Kozamernik.  V članku je opisan pojem preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za zagotavljanje enakovrednih možnosti za gibanje na prostem ter pristop k opredeljevanju preskrbljenosti, ki ga zasledujemo tudi v projektu Ven za zdravje 3.

 

Glasnik slovenske mreže zdravih mest "Zdravo mesto" je dostopen na tej povezavi. 
Vabljeni k prebiranju vseh člankov!

 

 

Zbirnik dobrih praks: Prenova parka pri Kajuhovem naselju

Predstavljamo dobre prakse: Kočevje

Jana Kozamernik 0 1186

Prva praksa, ki jo predstavljamo v okviru Zbirnika Ven za zdravje je Prenova parka pri Kajuhovem naselju v občini Kočevje.

Celostna prenova sklenjene zelene parkovne površine v okviru soseske večstanovanjskih stavb je potekala med letoma 2022 in 2023. S prenovo so se vzpostavila opremljena igrišča za otroke in mladostnike, poleg tega sta se uredila površina z opremo za telesno vadbo in območje vrtičkov. Del parka je urejen kot športno-rekreacijska površina.

Razlog za vključitev dobre prakse v Zbirnik Ven za zdravje je, da gre za ureditev, ki je bila pripravljena participatorno, z vključevanjem lokalne skupnosti in najbližjih stanovalcev. Pri načrtovanju so sodelovali krajinska arhitektka, gradbenik in vodstvo občine, vključeno je bilo tudi javno podjetje, ki je po prenovi prevzelo vzdrževanje območja. Programsko je prenova nadgradila parkovno površino ter s tem izboljšala možnosti za rekreacijo, preživljanje prostega časa in druženje na prostem. Z ureditvijo se je ohranil parkovni značaj območja ob vstopu v mesto, izboljšala pa se je tudi privlačnost odprtega prostora.

Več o dobri praksi Prenova parka pri Kajuhovem naselju.

Predstavite nam dobre prakse v vaši občini!

Zbiramo prijave za Zbirnik dobrih praks

Jana Kozamernik 0 834

V drugem koraku razpisa zbiramo dobre prakse za Zbirnik Ven za zdravje 3. Namen vprašalnika "Predstavite nam dobre prakse v vaši občini!" je namenjenjen predstavitvi posamezne dobre prakse. Poslali smo ga vsem občinam, ki so se odzvale in ocenile prisotnost tovrstnih dobrih praks v njihovem okolju.

K izpolnjevanju vprašalnika vabimo tudi vse druge občine, ki želijo predstaviti svoje dobre prakse, svetujemo pa, da v prvem koraku izpolnijo prvi, kratki vprašalnik "Ali ima moja občina dobro prakso", s katerim lahko hitro preverite ali imate prakse spodbujanja telesne dejavnosti prebivalstva in se nato v drugem koraku posvetijo izpolnjevanju vprašalnika "Predstavite nam dobre prakse v vaši občini!".

Posamezne primere bomo sproti objavljali na tej spletni strani.

Razpis za občine: Ali se lahko vaša občina pohvali z dobro prakso urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti?

Razpis za Zbirnik dobrih praks Ven za zdravje

Jana Kozamernik 0 1030

Program Ven za zdravje 3 - Zelene površine za aktivni življenjski slog, zdrava mesta in občine se posveča tematiki zagotavljanja kakovostnih, enakovredno uporabnih in dostopnih ter ustrezno obsežnih in razporejenih zelenih površin, ki omogočajo in spodbujajo telesno dejavnost. Ker želimo v okviru programa opozoriti na tovrstne kakovostne primere oz. dobre prakse in ker menimo, da so izkušnje občin na tem področju zelo pomembne in dragocene, prakse pa raznovrstnega značaja, pripravljamo Zbirnik dobrih praks slovenskih občin na temo urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev – Zbirnik dobrih praks Ven za zdravje.

Zanima nas, ali se lahko vaša občina pohvali z dobrimi praksami urejanja zelenih površin, ki spodbujajo vsakodnevno telesno dejavnost prebivalcev vseh starosti in družbenih skupin ter s tem prispevajo k njihovemu zdravju in dobremu počutju.

 

Vabimo vas, da sodelujete na razpisu in izpolnite kratko anketo: 

Ali ima vaša občina dobro prakso urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti?

V primeru morebitnih vprašanj ali komentarjev vam z veseljem ostajamo na voljo na venzazdravje@posta.uirs.si.

 

Celotno besedilo razpisa je na voljo tukaj.

 

 

 

Predstavitev programa Ven za zdravje 3 na sestanku Zdravih mest

11. maja 2023 smo predstavili program Ven za zdravje 3 na spletnem sestanku koordinatorjev zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest. 

Jana Kozamernik 0 1132

Na sestanku koordinatorjev zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest smo skozi predstavitev Ali ima vaša občina dobro prakso? predstavili nadaljevanje programa Ven za zdravje, partnerje v programu, vsebino programa in aktivnosti, ki se bodo izvajale v triletnem obdobju. 

Med aktivnostmi programa, ki bodo zanimive za zdrava mesta so: priprava Zbirnika dobrih praks Ven za zdravje (v letu 2023), izvedba spletnih izobraževanj za občine in regije (v 2024 in 2025) ter svetovalnice, namenjene strokovni podpori občinam (razpis za občine konec 2023 in svetovalnice v 2024/25).

Podrobneje je bil predstavljen namen in pristop za pripravo Zbirnika dobrih praks urejanja zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti ter izvedba anketiranja z dvodelnim vprašalnikom oz. spletno anketo. Na sestanku se je prvi del vprašalnika  (Ali imate dobro prakso?) tudi testiralo med udeleženci. Končni vprašalnik bo v maju poslan vsem občinam. Tiste občine, ki bodo izrazile interes za sodelovanje za predstavitev dobrih praks, pa bomo povabili k izpolnitvi drugega dela vprašalnika (Kakšno dobro prakso imate?), izbrane dobre prakse pa bomo vključili v Zbirnik dobrih praks Ven za zdravje.

 

 

 

Začetek programa Ven za zdravje 3

Ven za zdravje 3 - Zelene površine za aktivni življenjski slog, zdrava mesta in občine

Jana Kozamernik 0 956

Začeli smo z izvajanjem programa Ven za zdravje 3, ki predstavlja nadgradnjo prejšnjih dveh programov!

Program se osredotoča na ozaveščanje ter izobraževanje občin in regij o pomenu in načinih zagotavljanja ustrezne preskrbljenosti z zelenimi površinami. S tem posledično pomaga tudi pri spodbujanju redne telesne aktivnosti med prebivalci in skrbi za njihovo zdravje.  

 

V okviru programa nameravamo občinam zagotoviti čim bolj uporabno in konkretno strokovno podporo pri zagotavljanju in načrtovanju kakovostnih, enakovredno uporabnih in dostopnih ter ustrezno obsežnih in razporejenih zelenih površin, ki omogočajo in spodbujajo telesno delavnost. Izvajala se bodo izobraževanja in svetovalnice za občine in regije, pripravil se bo tudi Zbirnik dobrih praks Ven za zdravje.

Partnerji projekta: 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije 
Inštitut za zdravje in okolje 
Skupnost občin Slovenije 
Zavod ODTIZ / ODTIZ Institute 
Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ

Going Out for Health 2 seminar

"Going out for Health 2" seminar on ensuring enough green spaces for active and healthy lifestyles in towns and cities

Jana Kozamernik 0 1271

The Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia organised the last seminar for municipalities in the framework of the Going Out for Health 2 programme - promotion of expert guidance on planning green spaces for active lifestyles among stakeholders at local level. The seminar was aimed at raising awareness and transferring knowledge to municipalities, municipal planners and other stakeholders who can support and implement the link between public health and spatial planning at municipal level through their actions.

The seminar took place in eastern Slovenia, at the castle Grad in Goričko on 5 October 2022 from 10:00 to 13:30, and was organised in cooperation with the Goričko Landscape Park. 

Program of the event

Webinar: Let's plan a healthy city together!

We will be contributing to a webinar organised as part of the Active School and Healthy City programme

Jana Kozamernik 0 1290

Webinar, called Planning a Healthy City Together will be organised on Tuesday, 27 September 2022 from 9.00 to 11:30.

The seminar is based on the World Health Organization's concept of "Healthy City" and the content of the two programmes: Active to School and Healthy City and Going Out for Health!, through which the Ministry of Health, within the framework of the Dober tek Slovenia programme, has been supporting the IPoP and UIRS working groups for the last three years in researching and developing new solutions for planning health-friendly environments and facilitating an active lifestyle through urban planning and spatial planning.

The speakers at the seminar will be: Dr. Maja Simoneti (IPoP), Andrea Backović Juričan (NIJZ), Mag. Ina Šuklje Erjavec (UIRS) and Jana Kozamernik (UIRS). Ina and Jana from UIRS team will present the recommendations for the planning of green spaces to promote active lifestyles, which were developed on the basis of a pilot case study of 3 settlements in the municipality of Kočevje, which was carried out within the framework of the Going Out for Health - Expert basis for the design of green spaces to promote physical activity of the inhabitants programme.

Invitation to the seminar

 

"Going Out for Health" at the 11th HEPA Europe Conference

HEPA Europe Conference: "An ecosystem approach to health-enhancing physical activity promotion"

Jana Kozamernik 0 1143

At this year's HEPA conference, which is being held under the World Health Organization (WHO), mag. Ina Šuklje Erjavec will speak about the important link between green space attributes and physical activity and how to address these issues in urban planning.

Delavnica: Kakovost zelenih površin za potrebe mladih

Izvedena delavnica v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje

Jana Kozamernik 0 1105

 

 

16. junija 2022, tik pred zaključkom šolskega leta, smo UIRS v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje izvedli delavnico z dijaki dveh razredov BIC v Ljubljani, na lokaciji Cesta v mestni log 47. Delo z dijaki je potekalo v štirih skupinah, delavnica pa je potekala tako v razredu kot na prostem. Pri izvedbi so nam pomagali učitelji šole.

Delavnica je obsegala uvodni in zaključni vodeni razgovor glede pogleda in odnosa do širšega in ožjega prostora šole, v osrednjem delu delavnice pa smo na prostem, preko razgovora na terenu v šritih različnih prostorih v okolici šole naslovili vprašanja o potrebah, navadah in uporabi zelenih površin, pomenu univerzalne dostopnosti, o oblikovanju prostora in potencialih oz. izzivih in priložnostih za njegovo izboljšavo. 

Izsledki raziskave “Navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost”

Rezultati leta 2021 izvedene raziskave o navadah in preferencah ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost pred in v času pandemije covid-19

Jana Kozamernik 0 1193

 

Urbanistični inštitut RS je v letu 2021 izvedel raziskavo o navadah in preferencah ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost pred in v času pandemije covid-19.

Raziskava je temeljila na vseslovenski spletni anketi, v kateri je sodelovalo 1161 udeležencev. Podatke smo analizirali in izsledke strnili v pričujočem poročilu. Slednje obsega:

  • Opis vzorca in stanje glede telesne dejavnosti: predstavljene se osnovne karakteristike vzorca
  • Potrebe in želje: predstavljeni so motivacijski elementi in ovire v zunanjem prostoru za telesno dejavnosti ter spremembe navad zaradi pandemije covid-19
  • Zaključke in priporočila: ki so namenjeni načrtovalcem lokalnega prostora in drugim strokovnjakom kot pomoč pri njihovem delu, lokalnim odločevalcem in javnosti za vpogled v stanje in kritično presojo.

Celotno poročilo oz. izsledke raziskave lahko preberete tukaj.

Poročilo je povzeto po prispevku, ki bo objavljen predvidoma junija 2022 v strokovni izdaji revije Urbani izziv.


Sodelavke Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
Vita Žlender, Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik in Nina Goršič

Urbana narava, zelene površine in zdravje

Na webinarju predana pomembna sporočila in druge informacije za občine in mesta

Jana Kozamernik 0 1135

Na webinarju letnega srečanja zdravih mest Slovenske mreže zdravih mest je 20. aprila 2022 sodelovala tudi Ina Šuklje Erjavec s prispevkom "Urbana narava, zelene površine in zdravje – za občine in mesta pomembna sporočila z webinarja; druge aktualne informacije". 

Ključni vsebinski poudarki predstavitve so bili uvodoma o pomenu mestnih zelenih površin za zdravje, podrobneje pa so bile predstavljene ugotovitve mednarodne raziskave o pozitivnih učinkih narave in zelenih površin v času epidemije, glavna sporočila SZO glede zelenih površin in zdravja, pomen Priročnika Ven za zdravje v Sloveniji, o zelenih površinah in dokazih o vplivu na duševno zdravje, o ukrepih povečanja zelenih površin, ki jim v tujini posvečajo veliko pozornost, pomembne vsebine na predstavitvi so bila tudi sporočila iz različnih dosedanjih razprav, ki so se osredotočala na potrebno ukrepanje na področju zagotavljanja urbane narave, aktivnosti zdravstvenega sektorja in vključenosti vseh relevantnih sektorjev, pa tudi o financiranju javnih zelenih površin in podobnih tematikah.

V primeru, da želite datoteko - predstavitev, nas kontaktirajte.

RSS
12

Responsive image