Zelene površine za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalstva


1 POTENCIALI ZELENIH POVRŠIN

Skupna značilnost vseh zelenih površin je, da so v njih prisotne naravne prvine, ki jim po eni strani dajejo specifičen in nezamenljiv značaj, po drugi strani pa omogočajo zelo raznolike funkcije, ki pomembno vplivajo na kakovost javnega zdravja. Med pomembnejše funkcije štejemo odločilen vpliv prisotnosti zelenih površin na splošno kakovost življenjskega okolja (čistoča zraka, vode, zemlje, ugodni mikro- in mezoklimatske razmere, zvočno okolje, ambient, vidne kakovosti, ipd.), omogočanje stika z naravo, druženja in povezovanja ter različne oblike pasivnega in aktivnega udejstvovanja prebivalcev na prostem. Delo v tem sklopu bo osredotočeno na kritičen pregled različnih študij in prostorskih situacij s stališča razumevanje odnosa med potrebami ljudi in možnostmi za njihovo izpolnjevanje v okviru zelenih površin ter na pregledno in uporabno razčlenitev vloge, pomena in lastnosti zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti.

2 TIPOLOGIJA ZELENIH POVRŠIN

Za opredelitev ustrezne tipologije zelenih površin z vidika spodbujanja in omogočanja različnih tipov telesne aktivnosti je ključnega pomena razumevanje odnosa med različnimi tipi telesne aktivnosti in drugih povezanih dejavnosti ter značilnostmi prostora, potrebnimi za njihovo izvajanje in/ali spodbudo. V okviru tega sklopa se bo skozi proces analize samih dejavnosti oz. tipov telesnih aktivnosti, njihovih prostorskih zahtev, uporabnikov oz. ciljnih skupin, ki dejavnost izvajajo ter časovne komponente (intervali izvajanja dejavnosti, specifike glede na letni čas, vremenske razmere, ipd.) preverilo možnosti za tipološko členitev zelenih površin. Opredeljene bodo usmeritve za oblikovanje tipologije zelenih površin za omogočanje telesne aktivnosti glede na situacijo v slovenskih naseljih – konkretno tudi na primeru pilotnega primera.  

Foto: © IN.KA.BI., 2010.

3 KAKOVOST ZELENIH POVRŠIN

Ključnega pomena z vidika uporabnika zelenih površin je ustrezno stanje v prostoru, ki zagotavlja preskrbljenost s kakovostnimi in ustrezno opremljenimi zelenimi površinami, omogoča uporabo teh površin in zadovoljuje tudi druge potrebe prebivalcev. Projekt se bo v tem sklopu posvetil opredelitvi in utemeljitvi potrebnih značilnosti in vidikov kakovosti zasnove in ključnih elementov zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti. Pri tem bo poudarek na značilnostih oz. prostorskih karakteristikah, kot so dostopnost, varnost, povezanost, prisotnost naravnih prvin, kakovost okolja, opremljenost, vzdrževanost in podobno. 

4 NAČRTOVANJE ZELENIH POVRŠIN

Celovito in vključujoče načrtovanje zelenih površin zajema obravnavo vseh vidikov zelenih površin – socialnih, ekoloških, morfoloških in ekonomskih, ki vsak na svoj način vplivajo na kakovost bivalnega okolja.
Sklop načrtovanja zelenih površin bo obravnaval različne možnosti in sodobne pristope celovitega načrtovanja zelenih površin, trendov in situacij v Sloveniji. Utemeljeni bodo ključnih poudarki strateškega načrtovanja zelenih površin, kot je osnovanje sistema zelenih površin, ter podani vidiki in usmeritve, vezani na načrtovanje zelenih površin za spodbujanje gibanja na prostorsko izvedbeni ravni. V okviru pilotnega primera se bosta izvedla preveritev uporabnosti in ustreznosti podanih usmeritev in praktični prikaz možnosti njihove uporabe. 

Responsive image