Foto: © E-fronta.

 

Trajnostna mobilnost

Povezovanje področja z zagotavljanjem in spodbujanjem uporabe zelenih površin za telesno dejavnost

Področje trajnostne mobilnosti se zaradi velikega poudarka na vplivih na okolje pogosto razume kot omejevanje motornega prometa in z njim povezanih negativnih vplivov. Vendar so ključni poudarki aktivnost večinoma usmerjeni v zagotavljanja pogojev za varno in udobno hojo in kolesarjenje, pa tudi rabo JPP (ki vedno vključuje tudi hojo). Ker za premikanje pri hoji in kolesarjenju kot pogon uporabljamo svoje telo, se je v tujini zanju uveljavil pojem aktivna mobilnost. Posebej pomembno je spodbujanje aktivne dnevne mobilnosti, torej opravljanja poti v šolo ali službo, ker ima le ta vpliv tudi na navade posameznika na aktivnost posameznika v drugih delih dneva, torej na področju športa in rekreacije.

V okviru projekta bomo preučevali vpliv razpoložljivosti, dostopnosti in kakovosti zelenih površin na telesno dejavnost prebivalcev za aktivno mobilnost. Pri tem se bomo osredotočili na več tem. Preučevali bomo kakovost okolja (zrak in hrup) v okviru omrežja povezav za pešce in kolesarje in možnosti za uporabo zelenih potez za te povezave. Drugo večje področje bo zagotavljanje samostojne dostopnosti do zelenih površin za otroke, s čimer se spodbuja njihova neodvisnost. Tretje področje bo zagotavljanje prometne varnosti z ločeno infrastrukturo za hojo in kolesarjenje ali tako, ki poteka vzporedno z glavnimi prometnimi cestami.


Responsive image